RADIO DRAMA

AUTOR: IVAN JOVANOVIĆ

 

LICA

 

Lopez De Rivera, sholastik Reda Isusovog

Ignjacio De Lojola, vo|a Reda Isusovog

Provincijal Jakob Lainez, ujak Riverin i provincijal Reda Isusovog u Kataloniji

GLAS 1       

GLAS 2

GLAS 3

Provincijali, iz Baskije i Andaluzije, hor islednika

Riverina majka

Huan de Rivera, Riverin otac

Beatri~e, Riverina ljubav iz pro{log `ivota, }erka provincijala Laineza

 

 

 

RIVERA (za sebe) :

Tog dana je otac oti{ao. Bez re~i. Tog dana se desilo.

UDARCI O VRATA

`ENSKI URLIK

RIVERINA MAJKA (kroz pla~) :

Nije to uradio! Nemogu}e! Moj mu` je oti{ao da {iri re~ Isusovu

UDARCI O VRATA

GLAS :

Da li je ovo dom pre~asnog Huana de Rivere, viteza ~etvrtog reda Marije njegovog viso~anstva Filipa Drugog?

UDARCI O VRATA

RIVERINA MAJKA :

Ne! On je oti{ao u Portugaliju! U misiji je!

UDARCI O VRATA

RIVERA :

Nije bio na misiji. Znao sam. Prvog trenutka kada je oti{ao. Moj otac. Rekao mi je da zaboravim na u~enje…

UDARAC O VRATA

GLAS 2 :

La`e{, kuju neverni~ka! Oti{ao je iz misije! Izdajnik reda.

RIVERINA MAJKA (histeri~no) :

On je oti{ao. Moga mu`a nema vi{e. Nisam ga ni imala od kada je postao va{!

GLAS 3 :

Klaudija, polazite sa nama?

CEPANJE ODE]E

RIVERINA MAJKA :

Ne!

GLAS 2 :

Polazi!

UDARCI O VRATA

RIVERA :

Da zaboravim na ujaka, majku, na red! Da zaboravim na oca, majku, sve u~itelje i idem. Koliko me noge nose, moja Beatri~e!

 

RIVERINA MAJKA :

Moj brat je…

GLAS 3 :

Potpisao nalog da do|emo po tebe! Polazi!

UDARCI O VRATA

RIVERA :

Samo da na|em put, Betri~e, mogu da pobegnem kroz onaj prolaz. Do tebe. Na livadu desno od brda. Ispod drveta. Ti i ja. Tako mi je rekao.

RIVERINA MAJKA :

Lopeze! Sine moj!

GLAS 1 :

Gde je? Pokupi ga!

GLAS 2 :

Eno ga be`i kroz rupu!

GLAS 3 :

Upravo je iza{ao! Za njim!

BAT TR^E]IH KORAKA

ZADIHANOST

PROVLA^ENJE

`ENASKI URLIK

MUZI^KA PRATNJA KORALA

RIVERA :

Rekao je da zaboravim na majku! Da samo pro|em… (pauza) Pobegao sam. Tu sam. Livada. Ali mrak je. Na livadi je mrak. Ne vidim ti kosu. Svuda okolo je… Gde si?

UDAR GROMA

UDARCI O VRATA

RIVERA :

Beatri~e! Beatri~e!

PLJU[TANJE KI[E

`ENSKI URLIK

RIVERA (upla{eno) :

Beatri~e, be`i od drveta! Udari}e te grom!

UDARCI O VRATA

 

RIVERINA MAJKA :

Be`i, sine, koliko te noge nose! Samo idi prema njoj! Kao tvoj otac!

UDARAC GROMA

RIVERA :

Beatri~e! Uja~e!

UDARCI O VRATA

RIVERIN KRIK

UDARCI O VRATA

UDARCI KI[E O PROZOR

RIVERA (za sebe; zadihano) :

Bojim se da sanjam! (pauza) Bojim se da sanjam!

BRZO DISANJE

RIVERA :

Sto, polica, knjige! Ki{a }e ih potopiti! (uzbu|eno) Knjige! Oni su na vratima! Tra`e majku!

SKIDANJE POKRIVA^A

GRMLJAVINA

POMERANJE STVARI

RIVERA (za sebe) :

Jedna, dve, tri…Sve je tu! A majka, gde je majka!

GRMLJAVINA

RIVERA (vi~e) :

Majko!? Majko!?

UDAR GROMA

RIVERA :

Bio je san! (sa olak{anjem) Bio je san! Hvala Gospodu!

OKRETANJE STRANA KNJIGE

RIVERA :

Svake no}i isti san! Majka i Beatri~e koja nestaje! Progone me!

OKRETANJE STRANA KNJIGE

KI[A I GROMOVI

RIVERA :

Kada bi samo prestala ova ki{a! Vratio bih se u Sveti Migel, da pokupim {ta je ostalo! Da posetim majku! Nisam je video…ima ve} tri meseca! Od kad su je odveli!

ZATVARANJE KNJIGE

RIVERA :

Kako je hladno! Gde je pokriva~? Ah, eno ga na podu!

LUPANJE KAPI O PROZORE

RIVERA :

Bolje da odspavam jo{ malo! Ki{a me najbr`e uspava! I da se pokrijem! Lo{i snovi dolaze od zime!

UDARCI O VRATA

RIVERA :

Tek sam zaklopio o~i, a vra}a se isti san! Ponovo udaraju! (dere se) Odlazite, odlazite! (za sebe) Ne misli, samo zatvori o~i i isprazni glavu! Samo vrati…

UDARCI O VRATA

GLAS :

Lopeze de Rivera, otvarajte !

GLAS 2 :

Hajde, pseto bezbo`ni~ko, mokri smo kao mi{evi!

RIVERA (za sebe) :

Sve je ovo san! Samo da se ne probudim!

UDARCI U VRATA

GLAS :

Otvaraj!

UDAR GROMA

GLAS 2 (ljutito) :

Razvaljuj! Vidi{ da }e nas ubiti ovaj potop!

RIVERA (za sebe) :

Bojim se da sanjam. Bojim se da budem budan!

RAZVALJIVANJE VRATA

SKIDANJE POKRIVA^A

GLAS :

Nas si na{ao da dr`i{ ispred vrata, svinjo! Dolazi ovamo!

RU[ENJE STOLICA

PAD STVARI

 

RIVERA :

Ko ste? Lopovi! Nosite sve. Novac vam je u kesi na stolu! Imate sedamsto zlatnin pezeta! Nosite sve!

LISTANJE KNJIGE

GLAS 2 :

Pseto jo{ i vre|a!

UDARAC

RIVERIN JAUK

RIVERA :

[ta ho}ete? Moju smrt? @ivot vam ne dam! Uzmite sve! Samo mi knjige ostavite! Ionako su vam bezvredne! Zabranjene su, ne mo`ete ih ni prodati!

ZATVARNJE KNJIGE

GRMLJAVINA

GLAS :

O `ivotu }e ti odlu~iti drugi! Polazi!

GLAS 2 :

[alje nas provincijal Lainez!

GRMLJAVINA

PRETURANJE STVARI

GRMLJAVINA

GLAS 1 :

Uzmi Kopernika!

RIVERA :

Ne!

UDARAC

UDARAC O POD

GLAS 2 :

I papire.

GU`VANJE PAPIRA

BAT KORAKA NA DRVETU SE PRETAPA U BAT KORAKA O KAMENI POD

GRMLJAVINA

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Doveli su ga?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Da!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Knjige?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Na sigurnom su.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Pazite ih! One su glavni dokaz!

UDAR GROMA

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Grmljavina?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Bog je ljut. Ako zavr{imo ovo kako valja…

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Ki{a }e prestati!

GRMLJAVINA

BAT KORAKA O KAMEN

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Provincijal Lainez spreman?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Kad mali progovori.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

]uti?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Kao riba.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Progovori}e. ^im vidi Gospoda. Svi progovore. Pre ili kasnije.

BAT KORAKA

OTVARANJE VRATA

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI ({apatom; Provincijalu baskijskom) :

Odmah smo ga stavili na to~ak. Da ne gubimo vreme sa drugim (pauza; naka{lje se) sredstvima.

PROVINCIJAL BASKIJSKI ({apatom) :

Dobra odluka, pre~asni provincijalu Andaluzije!

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI (naka{lje se)

Lopeze De Rivera, sine Huana, bla`enog komandanta vitezova IV reda Marije njegovog veli~anstva Filipa II  i Klaudije, sestre po{tovanog provincijala Katalonije Jakoba Laineza, ro|en leta gospodnjeg 1533. u Manrezi, trenutno sholastik manastira svete Ane u Barseloni?

GRMLJAVINA

PROVICIJAL BASKIJSKI :

Sholsti~e, potvr|ujete da ste to Vi?

RIVERA :

[ta?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Mom~e, zategni!

ZATEZANJE KONOPCA

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Shvatam da ste jo{ uvek u posedu besa, sholsti~e Rivera, i da Va{e Duhovne ve`be nisu dovedene do kraja, ali na~inili ste ozbiljan prestup!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Presvetli provincijal Andalazujski i ja smo na veliko insistiranje po{tedeli va{ `ivot. Va{e jeresi su nai{le na naj`e{}e osude u okviru Reda.

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Kako mislite da Red Isusovaca {iri istinu i re~ Gospodovu ako ima nevernika u svojim redovima?

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Ne verujete vi{e u Gospoda?

ZATEZANJE KONOPCA

RIVERA (za sebe) :

Verujem vi{e od vas dvojice! (upla{eno) Samo da se ne probudim!

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Sholasti~e Rivera, da li se odri~ete, ovog ~asa i ovoga dana, jeresi u~enja |avoljih dela Nikole Kopernika, Kalvina od @eneve i anglikanskih izdajnika svete katoli~ke crkve i njegove gospodske svetosti pape Marsela Drugog?

ZATEZANJE KONOPCA

GRMLJAVINA

JAUK

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Ovo je potpuno nepotrebno, sholasti~e! Posebno zato {to ste ~lan Reda, a ne jeretik koji se nikako ne mo`e vratiti na put Gospoda!

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Sholasti~e, ovo nije obi~no preobra`enje.

PROVINCIJAL BASKIJSKI (prekine ga) :

Po{tovani provincijal Andaluzije `eli da ka`e da mi Vas ne smatramo za nekoga ko se otrgao od vere ve} za…zabludelu `ivotinju koja se mora ponovo uputiti u svoje stado!

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Vratite se u stado. Dokazi su protiv Vas.

PROVINCIJAL BASKIJSKI(prelistava) :

Knjige, spisi, govori…

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Niko nikad nije dobio oprost kakav ste (naglasi) VI dobili!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Od nas, Va{e bra}e!

ZATEZANJE KONOPCA

RIVERA (za sebe) :

Moja bra}a? Odveli ste mi majku, oca oterali da se vi{e nikada ne vrati! Govorite mi {ta se sme, a {ta ne! Preuzeli ste ulogu Gospoda, tvorca, a mislite da vas on ne gleda.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

[ta ste odlu~ili?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Va{ ujak je tra`io da se ophodimo bez milosti prema Vama. Mi ne mislimo da ste tako tvrd orah.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Samo recite jedno “da” i mo`ete nastaviti sa ve`bama.

RIVERA (za sebe) :

Ve`bama? Kad se setim tih ve`bi…

GRMLJAVINA

RIVERA :

Majko, kako }e otac po ovakvoj ki{i uspeti da stigne do obale?

RIVERINA MAJKA :

Ne boj se za njega ve} radi. Ujak ti je rekao da ima{ samo ovu nedelju van samostana. Bolje pre|i bar jednu ve`bu.

RIVERA :

Ali ove ve`be pori~u Boga, majko! Pogledaj samo ovu : da nau~im kako da snagom Isusovom izbegnem uzimanje hrane? Ali Bog je stvorio ~oveka po svom liku i ne bi mu oduzeo pravo na hranu ako je ne uskrati samom sebi.

RIVERINA MAJKA (besno) :

To nije tvoje da sazna{. Tvoje je da u~i{ i slu{a{ {ta ti ujak ka`e. Tako radi tvoj otac, tako }e{ i ti.

RIVERA :

Vidim kako radi. Ve} dve godine ga nisam video. Samo ga {alju iz jedne misije u drugu, iz jednog zadatka u tre}i. I to uvek nosi sablju i musketu, nikada krst, a trebalo bi da je provincijal? Da mu Red mo`da ne propisuje barut kao stvar kojom }e {iriti Re~ Bo`iju?

RIVERINA MAJKA :

Slu{aj, {ta tvoj otac radi nije tvoje da zna{ ve} da slu{a{ majku i ujaka. Razume{?

RIVERA :

Ume{ li ne{to drugo da ponovi{ sem : “slu{aj majku”? A sebe da slu{am?

RIVERINA MAJKA :

Ti si moj sin i ima da slu{a{ mene. Ko te rodio taj te i poseduje. Zna{ kakav je ujak kada ga se ne slu{a.

RIVERA :

Znam. Stavlja ljude na to~ak za mu~enje. Ju~e je Ignjatio de Karpa, grof iz Valjadolida primio veru. Tri nedelje im je trebalo, ali je na kraju postao dobar katolik.

RIVERINA MAJKA (dere se) :

Balav~e, da nisam vi{e ~ula takve gnusne la`i u mojoj ku}i!

RIVERA (besno) :

Jaukao je kao svinja kad se kolje. Dve nedelje nije okusio ni hleba ni vode. Pu{tali su pse na njege, a pacovi iz }elije su mu odgrizli prst. Misli{ da ne vidim, a majko? Misli{ da ne ~ujem? Moja isposni~ka soba je ta~no iznad vinskog podruma u kome, umesto katalonskih vina, stoje bubrezi i srca onih koji su bili u “zabludi”! Ili mo`da onih kome je ujak Lainez dugovao zlatnika? Kao onim trgovcima iz Andaluzije koji su naprasno nestali.

UDARAC

RIVERINA MAJKA :

Bezbo`ni~e! Stoko! Mar{ iz ove ku}e! Mar{! Jer sam takvog razbojnika odgajila. I to sve zbog one kurve? Je l’ ti ona zavrtela to malo glave {to ti je ostalo? Trebalo je da bude savr{eno! Da imanje brakom ostane nama!

RIVERA :

Nama? To je bitno! Da “mi” ostanemo ~isti! Od kad je neki pi{ljivi Red bitniji od sina, od porodice!

RIVERINA MAJKA(dere se) : Red smo mi! Razume{! Mi! Mi ne postojimo Van Reda i ljubavi Isusove! Ne postojimo!

RIVERINA (cini~no) :

Jo{ se pita{ za{to ti se mu` ne vra}a?

UDARAC GROMA

RIVERA (za sebe) :

Zato {to je na{ao mir. Stari Huan de Rivera. Uvek je znao u ~emu je stvar. Zasitio se klanja. Valjda je mislio i da se zasitio nas. Zato se izvukao. Sam.

ZATEZANJE KONOPCA

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Va{e }utanje samo pogor{ava situaciju. Mislite da }e vam ono pomo}i?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Va{a majka Klaudija nije }utala kao vi.

GU`VANJE PAPIRA

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

“Ja, Klaudija de Rivera, `ena plemenitog provincijala Huana de Rivere i sestra po ro|enju Jakoba Laineza, provincijala Katalonskog, priznajem pod punom sve{}u i Bo`ijim blagoslovom, da je moj sin sholastik Lopez de Rivera…

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

I Va{a majka `eli da priznate svoje u~e{}e u nedozvoljenim u~enjima! I ona se prizvala Bogu, ne vidite?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI (nastavlja) :

…”prou~avao jereti~ke spise dokazanog  bezbo`nika Nikole Kopernika i neprijatelja Reda Kalvina @enevskog. To je radio pred svojom porodicom, bez stida i srama, tvrde}i da Bog ne postoji i da je on slobodan da misli kako ho}e, bez obzira na ono {ta Sveta knjiga tvrdi o postanku”

RIVERA (za sebe) :

Maj~inim rukopisom! Ne ~udi me, kada je u onom samostanu Isku{enice Marije! Ne bi me ~udilo da je postala bezumna! Moja majka! Oprosti mi, nesre}nice! Oduvek si i bila takva!

PROVINCIJAL BASKIJSKI (besno) :

Ovo priznanje Va{e majke je dovoljno da Vas otera na loma~u, razumete!

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Dovoljno da Vas li{i bilo kakvog oprosta sa na{e strane.

ZATEZANJE KONOPCA

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Ne budite budala, sholasti~e! Va{ otac je bio tako tvrdoglav! Znamo iz koje porodice poti~ete, a to Vam ne}e pomo}i da se o~istite!

PROVICIJAL ANDALUZIJSKI :

Ovako nas terate da upotrebimo i ostala sredstva kojima raspola`emo!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Ne terajte nas da zaboravimo ko ste.

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Razmislite malo! (vikne) Stra`ar! Mo`da se Gospod smiluje pa Vas po{tedi ako vi po{tedite njegove suze!

OTVARANJE TE[KIH VRATA

RIVERA (provincijalu Baskijskom) :

Ja nisam zaboravio ko ste vi!

KORACI STAJU

RIVERA (nastavlja) :

Zemlja i planete se jednako kre}u po kru`nicama, u ~ijem sredi{tu je Sunce.

GRMLJAVINA

RIVERA :

Ki{a }e prestati. Sa ili bez Gospodovih suza.

ZATVARANJE VRATA

GRMLJAVINA

RIVERINI JAUCI

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Pustili ste pse?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

I pse i upotrebili smo `ara~. Nije ni progovorio.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Provincijal Lainez nije stigao?

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

^eka na zapovest.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Pojava njegova }e ga samo jo{ vi{e zakopati u tvrdoglavosti. De~ak je tvrd.

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Postaje besmisleno. Treba ga staviti pred crkveni sud. Da zavr{imo sa njim i damo primer ostalim nevernicima.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Samo da ne popusti pre vremena. Tada ga stavljamo na sud. Tek tada }ermo znati.

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Ali, presveti provincijalu, ovako se ru{i ugled i mo} Reda.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Kada }e prestati ovaj Potop? Skinite pse sa njega i zovite mi Laineza! On ima na~in! Uvek!

LAVE@ PASA

GLAS :

Stavi mu to mesu na ~lanak! Nek’ ga oglo|u do kosti!

GLAS 2 :

Kako sam pokisnuo zbog njega (naka{lje se) Daj mui taj `ara~! Kad pro|e kroz moje ruke, }uta}e kao zaliven, ali do kraja `ivota!

SMEH

GLAS 3 :

Upi{i mu krst na ~elu!

GLAS :

Kakvo ~elo? Na ustima! Na ustima se potpi{i psetu Katalonskom!

GLAS 2 :

Misli{ da ne}u? Samo da pustim hrta da poljubi prvo!

LAVE` PSA

GRMLAJVINA

KAPANJE VODE

GLAS :

[ta? Ovde proki{njava!

GLAS 2 :

Da sklonim `ara~. Ako mi se ugasi, gotovi smo

GLAS 3 :

Pusti ti ki{u nego ga ugasi na ustima i vratu ovog kopileta.

GLAS 2 :

Sa~ekaj!

GLAS :

[ta da ~ekam! Da skupi{ hrabrost! Ha, ha!

GLAS 2 (ljutito) :

Ne smej mi se!

GLAS :

[ta, je l’ ti potrebno ohrabrenje da bi spalio jednog jeretika! K’o da nisi nikad!

GLAS 2 :

Jesam. I zato }uti i pusti me da radim.

GLAS :

Kad bi te pustio da radi{ kao {to radi{, ne bi nikad ni{ta uradio!

GLAS 2 :

[ta si rekao?

GLAS :

Da si nesposoban.

GLAS 3 :

Bilo je dosta.

LAVE@ PASA

GLAS 2 :

Sad }e{ da vidi{ ko je nesposoban!

KRKLJANJE

UDARCI

LAVE` PASA

GRMLJAVINA

RIVERA (za sebe) :

Ove budale! Pobi}e se me|usobno! Krv! Mra~no je, ali je vidim! Vidim je dobro, ne kao ono ve~e kada je otac odlazio…

GRMLJAVINA SE PRETAPA U BURU I TALASE

RIVERA :

O~e, je l’ si ranjen? Daj da vidim!

HUAN DE RIVERA :

Lopez, pusti. Nije ni{ta ozbiljno!

RIVERA :

Kako nije ozbiljno! Krvari{! Upali neku sve}u ovde! Nek’ ti majka previje ranu!

HUAN DE RIVERA :

Samo pusti! Kre}em za jedan sat!

RIVERA (razo~arano) :

Za jedan sat? Tek si stigao. Nisi ni ve~erao…

HUAN DE RIVERA :

Niam gladan!

RIVERA :

Ranjen si! Daj mi da pogledam!

HUAN DE RIVERA :

Ne gledaj! Bolje da ne vidi{ poganu krv nevinih!

RIVERA (Zbunjeno) :

Nevinih? O~e, ali ta krv…ti privoljeva{ bebo`nike Gospodu! Kako mogu biti nevini? To je tvoja krv!

HUAN DE RIVERA :

Nije. Slu{aj me dobro, Lopez, dobro me slu{aj.

POMERANJE STOLICE

RIVERA :

Iza|i iz mraka! Majka je postavila ve~eru!

HUAN DE RIVERA :

Ve} sam dosta ve~eravao ljudskog mesa : tvoje majke i svog sopstvenog! Samo me slu{aj!

RIVERA :

Reci, o~e!

GRMLJAVINA

BURA
HUAN DE RIVERA :

Je l’ su te primili u novicijat?

RIVERA :

Da.

HUAN DE RIVERA :

Preko ujaka, bez dvogodi{nje ku{nje i ostale ceremonije i pravila?

RIVERA :

Jesu. Imam oca koji je provincijal i…

HUAN DE RIVERA (ljuto) :

Ima{ oca koji je ubica, Lopez, i to treba da zna{. Pogledaj moje dlanove. Smrde na krvave utrobe `ena i dece koje sam pokr{tavao ognjem i ma~em!

Zbog tvog ujaka. Voljenog Jakoba Laineza Znamo se od 1520. Najbolji prijatelji. Zajedno sa Ignjacijem.

RIVERA (iznena|eno) :

General Lojola?! Ali, O~e, ti…

HUAN DE RIVERA :

Zajedno smo studirali, u domu svete Marije. Do 1524. Nas trojica i Kalvin. Moj najbolji prijatelj i najodaniji vernik. Ignacijo ga je prezirao. Stalno je govorio stare{inama protiv njega. @an je bio drzak. Nije se dao lako. Ignacijo nije vi{e mogao da trpi doktora filozofije. On, hildago pogane krvi! Vitez bezbo`nik!

RIVERA :

Govrio si mi da je Kalvin bezbo`nik i izdajnik…

HUAN DE RIVERA :

Jakob Lainez je bezbo`nik i izdajnik. Ignacijo je oprao no`, a Jakob Lainez je trebalo da zamahne

OTVARANJE TE[KIH VRATA

JAKOB LAINEZ :

Hvaljen Isus, dete moje!

ZATVARANJE VRATA

HUAN DE RIVERA :

Ostani, dete! Ne be`i od istine! Preklinjem te!

RIVERA :

Ja…ja…ne mogu da te slu{am, o~e.

HUAN DE RIVERA :

Kada je Kalvin re{io da ode, prvo se poverio meni. Nije mogao da veruje Ignaciju. Ni tvom ujaku. Nudio je da krenem s njim. Da {irimo pravu veru Bo`iju.  Ja sam }utao. Samo to.

BAT KORAKA

JAKOB LAINEZ :

Ne progovara{, dete, kao da ti je jezik…nestao. Da te nisu mu~ili. Mnogo?

BAT KORAKA O DRVO

HUAN DE RIVERA :

Ve~e kada je oti{ao, mene su uhvatili. Ignacijo i Jakob. Skinuli su me golog, vezali. Jakob je uzeo no`.

RIVERA(histeri~no) :

Ne `elim da ~ujem vi{e! Ne!

JAKOB LAINEZ :

Smiri se, dragi, u dobrim si rukama. Predobrim.

ZATVARANJE VRATA

HUAN DE RIVERA :

Jo{ samo ovo, sine! Pitali su me gde je @an i da li sam ja rekao za pripreme! ]utao sam! Jakob mi je urezao krst…

IZVLA^ENJE KO[ULJE

JAKOB LAINEZ :

Jo{ uvek ima{ moj krst! Drago mi je!

HUAN DE RIVERA :

na stomak! Od tada ubijam za njih. Od tada sam krvav!

RIVERA(pla~e) :

O~e!

HUAN DE RIVERA :

Sve da bih se iskupio, ~ekam dan kada }u da odem. Zauvek. Tvoja majka to zna i }uti!

RIVERA :

O~e, ne mo`e biti tako! Ne mo`e! Ti si ugledni ~lan Reda! Nisi ubica!

BAT KORAKA

JAKOB LAINEZ :

Kao provincijalu, stvara{ mi velike probleme, Lopez!

U`URBAN BAT KORAKA

HUAN DE RIVERA :

Samo me slu{aj! Jo{ ima nade za tebe! Sad, kad odem, uzmi jednu odoru! Ne javljaj se majci, ujaku, Redu nikome! Zaboravi na njih! Samo uzmi par komada hleba i neku knjigu!

RIVERA :

Za{to?

HUAN DE RIVERA :

Samo me poslu{aj! Jo{ si mlad! Ne mo`e{ da shvati{!

BAT KORAKA

JAKOB LAIZNEZ :

Zato {to si jeretik, Lopez, drago dete!

RIVERA :

Mogu! Po~injem sa Duhovnim ve`bama!

POMERANJE STOLA

HUAN DE RIVERA :

Zaboravi na Duhovne ve`be, na sve {to si znao i svakoga koga is poznavao! Veruj mi! Nikada ne bih u~inio ni{ta {to nije dobro za tebe! Nikada! Samo kreni i ne okre}i se! Jo{ ve~eras!

RIVERA :

Ali, o~e…

OTVARANJE TORBE

HUAN DE RIVERA :

Uzmi ovu knjigu! To je Nikola Kopernik! ^itaj je pa`ljivo! Samo nju!

RIVERA :

Ali ta knjiga je jeres. Zabranjena je Papski ediktom kao la`. Kao la`ni izve{taj o zlo~inima Tevtonaca u Varminskoj oblasti.

HUAN DE RIVERA (prekine ga) :

Bio sam tamo! Znam! Samo }e{ tako na}i Boga, sine moj! Ne u odricanju, mukama, verovanju! Samo u istini! U sebi }e{ ga na}i!

RIVERA :

O~e, {ta se de{ava sa tobom?

PRELISTAVANJE KNJIGE

JAKOB LAIZNEZ :

Sve zabranjene knjige su na|ene kod tebe, Lopez! [ta je s tobom?

HUAN DE RIVERA :

Progledao sam. Kada sam zaklao poslednjeg Indosa u Kraljevoj koloniji Antigva, ostalo je samo zgari{te! Nisu hteli da postanu deo misije! Poglavica je tra`io da ih ostavio, molio je da budu po{te|eni! Kazao mi je : “Ka`e{ da je va{ Bog milostiv, ako jeste, ostavi}e nas da `ivimo sa svojim i bi}e zadovoljan”.

RIVERA (pla~no) :

O~e, {ta se desilo? Si{ao si sa uma!

HUAN DE RIVERA :

Nisam mu dao da bira. Nisu pru`ali otpor. Kada je bilo gotovo, po~ela je ki{a. Htela je da ugasi tragove zgari{ta i plemena.

RIVERA :

[ta ho}e{ da ka`e{, o~e?

ZATVARANJE KNJIGE

JAKOB LAINEZ :

]uti{! Progovori}e{!

HUAN DE RIVERA (blago) :

Nije prestala da pada do danas. Tri meseca me prate suze Bo`ije, tog milostivog Boga koga smo izdali, Lopez! Onog dana kad nisam oti{ao iz Svete Marije, od tog dana ga izdajem.

RIVERINA MAJKA (off) :

Gospodaru, hrana Vam se hladi!

GRMLJAVINA

HUAN DE RIVERA :

Na|i ljubav i bi}e{ Gospodov! Red je samo mr`nja! Na|i ljubav i ki{a }e prestati! Zbogom!

GRMLJAVINA

JAKOB LAINEZ :

Ponovo po~inje! Odbija{ ljubav Reda! Red je samo ljubav! Patnja je tu! Stra`a!

RIVERA :

O~e!!!

OTVARANJE VRATA

GRMLJAVINA

PALJENJE KO`E

RIVERIN KRIK

RIVERA :

Uja~e! Podlo pseto!

GLAS :

Evo ti sad, malo na ~elo, majku ti tvoju! Zbog tebe da se pobijemo!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Skidajte ga s muka!

UDARCI

JAUCI

GLAS 2 :

Po{tovani provincijalu, ali mali je…

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

[ta si ti, govedo glupo, {ta ti zna{? Ima da slu{a{ ili }e ti utroba visiti o manastirskom bedemu da se ptice goste, je l’ si me razumeo! Skidajte ga i mar{ odavde, rekao sam!

OTVARANJE VRATA

GRMLJAVINA

KORACI

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Nisu Vas mnogo spalili! Ni{ta {to jedan melem ne}e dovesti u red!

RIVERA :

Ne}e ni jedan melem dovesti u red moju du{u! Sve Vam je uzalud! Sve! ^uo sam ga! Provincijala Laineza! Bio je tu!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Odlu~ili ste da progovorite! Ozbiljan napredak, vidim! Izgleda da su psi uradili svoje!

RIVERA :

Dovedite Laineza, pa da vidite kako govori Bog umesto mene! Govori o ljubavi i istini! Va{i psi i to~kovi to ne znaju!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Istini da se Zemlja okre}e oko Sunca i da `ivimo u dnevnoj rotaciji! Da se, u zavisnosti od polo`aja Zemlje, menja dan i no}, a ne Bo`ijom milo{}u?

RIVERA :

Da mi je otac ubijao u va{e ime, da mi je ujak lopov i mu~itelj koji je klao  ispod moje }elije u ovom istom manastiru i mu~io moga oca zajedno sa Generalom, da ste mi majku poslali u manastir  i da sada mu~ite mene da biste ubili njega!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Va{ otac je za nas mrtav! Uostalom, ostao je da `ivi sa Va{om majkom kada je postao ~lan Reda {to celibat strogo zabranjuje! Pustili smo ga! Kao {to i Va{ celibat strogo zabranjuje ljubakanja i greh po poljima sa }erkom ~lana Reda iz njegovog svetovnog `ivota! Beatri~e Lainez. “Kakav otac takav i sin”, ~uli ste za tu narodnu mudrost?

RIVERA :

Beatri~e ne dirajte! Na{ao sam ljubav! Njoj ne mo`ete ni{ta! Kad sam na{ao nju, na{ao sam i Boga! Tada je prestala ki{a!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Ona ti je bila i odre|ena pre nego {to si se odlu~io za Redovni{tvo!

RIVERA :

Odredila je ljubav, a ne vi! Bog je bio milostiv!

 

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Onda ne bi dao da se tvojoj ljubavi desi bilo {ta…

GRMLJAVINA

RIVERA :

Bilo {ta!

PRELAZ SA GRMLJAVINE NA CVRKUT PTICA

RIVERA :

Rekao mi je pobegnem, Beatri~e, pobe}i }u sa tobom! Idemo daleko! Samo mi je to rekao!

BEATRI^E :

Gde, gde da be`imo! Ti si u Redu! Ako nas uhvati otac }e te prijaviti, a ja odlazim u samostan!

RIVERA :

Ne}e nas uhvatiti! Idemo jo{ ve~eras!

BEATRI^E :

Gde?

RIVERA :

U [vajcarsku! Tamo }emo se ven~ati! @an Kalvin skuplja sve progonjene sa teritorije katoli`ke Evrope! Kada se ven~amo, ja mogu da budem Bo`iji ~ovek, sve{tenik, a da budem sa tobom! Bez celibata!

BEATRI^E :

Ti si lud! Ja sam tvoja sestra!

RIVERA :

Ti si moja ljubav, znam da jesi! Samo ti!

BEATRI^E :

Ali otac…

RIVERA :

Taj rod moje majke i tvog oca je proklet! Samo ga mi mo`emo pro~istiti!! Samo po|i sa mnom!

BEATRI^E :

To su sve snovi!

RIVERA :

Kakvi snovi! Vidi{ da je ki{a prestala! Pogledaj nebo kako je vedro! Pogledaj!

CVKUT PTICA

PAD U SENO

RIVERA :

Ovako }e biti vedar svaki dan koji provede{ pored mene!

BEATRI^E :

Ali bi}emo progonjeni kao `ivotinje!

RIVERA :

Ne interesuje me. Na{ao sam tebe. Tamo gde idemo, to je oaza za progonjene. I zaljubljene.

BEATRI^E :

Da li me voli{?

RIVERA (nasmeje se) :

Da! Toliko da promenim ime, prevrnem nebo i zemlju i ka`em otvoreno : MI SMO CENTAR SVETA!!!

POVLA^ENJE

BEATRI^E :

]uti, budalo, ~u}e te neko!

RIVERA :

Nek’ ~uju Lopeza de Riveru kako vi~e iz sveg glasa! Nek ~uje nebo!

CVRKUT PTICA SE PRETVARA U PRIGU[EN GROM

BEATRI^E :

[ta je ovo? Ponovo ki{a?

RIVERA :

Nema vi{e ki{e!

CVRKUT

BEATRI^E :

Neko ti dolazi u ku}u! Pogledaj!

RIVERA :

Neka trojica. Ne vidim ih dobro

GRMLJAVINA

KI[A

BEATRI^E :

Ponovo po~inje

RIVERA :

Ko su ovi? Poznati su mi. Ne!

BEATRI^E :

[ta je?

RIVERA :

Mu~itelji iz manastira! Odovde majku!

BEATRI^E :

Gde?

RIVERA :

Zlikovci!

BEATRI^E :

Stani, odve{}e i tebe!

RIVERA :

Zlikovci! Slu{aj, mora{ da se sakrije{! Mora da je zbog oca! ^uo sam, u manastiru, ujak je poludeo. Otac je napustio misiju u Portugaliji i oti{ao sa u~iteljicom. Pobio je ostale sve{tenike i pobegao u {umu. Sad hvataju majku.

BEATRI^E (drhtavim glasom) :

Pla{im se, Lopez! Otkri}e nas! Znala sam da }e nas Bog prokleti!

RIVERA :

Nije! Nije nas prokleo! Slu{aj me : sakri se. Pokupi najbitnije stvari, jo{ ve~eras i po|i u Majorku! Tamo je moj prijhatelj Migel. Pisao sam mu. On }e nas sakriti dok ne na|em na~in da odemo u [vajcarasku! Ja }u ostati jo{ par dana, poku{a}u da izvu~em majku, da ne bi posumnjali, a onda }u ti se pridru`iti!

BEATRI^E :

Sigurno?

RIVERA :

Sigurno! Ne mogu nam ni{ta, cvete moj! Bog je na na{oj strani!

GRMLJAVINA

RIVERIN KRIK

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Pogledaj ovu glavu! Vidi{ je! Mislim da joj je svetovno ime bilo Beatri~e Lainez. Uhvatili su je najamnici sakrivenu izme|u `ita u zapre`nim kolima na putu za Majorku.

RIVERA :

Ne!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Ipak te Gospod nije pogledao, de~a~e! Pre nego {to je ispustila svoju pa}eni~ku du{u poljubila je krst i tra`ila oprost greha za sebe i tebe! @rtvovala se za tebe, Lopez de Rivera, i ovako joj vra}a{!

RIVERA :

Ne! Nikad! Nikad vam se ne}u predati! Zemlja se okre}e oko Sunca! Oko Sunca, a Gospod ne postoji, ne postoji!!!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Postoji. Postoji kroz nas, a mi smo ti ostali jedini na svetu! Razmisli malo!

TUP UDARAC VRE]E O POD

PROVINCIJAL BASKIJSKI ;

Ostavljam ti Beatri~e. Mo`da na|e{ inspiraciju kroz njeno bogougodno `rtvovanje!

OTVARANJE VRATA

RIVERIN JECAJ

RIVERA(dere se) :

Lainez! Moj presvetli ujak, provincijal Lainez. Jer je on zaklao? Da li je on?

KAPANJE VODE

GRMLJAVINA

OTVARANJE VRATA

JAKOB LAINEZ :

Da!

ZATEZANJE KONOPCA

RIVERINI JECAJI (off)

 

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Njemu bi trebalo da da priznanje. Tvr|i je nego {to sam mislio. To je dobro. Jo{ malo, pa ga skinite sa muka! Ne {aljite vi{e onu gamad na njega. Spalili su mu lice.

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Nije dobro za nas! Preterali smo!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Red je iznad Vas i mene! Zapamtite to! A on nikad ne preteruje!

GRMLJAVINA

ODZVANJANJE KORAKA O KAMEN

KAPANJA VODE

OTVARANJA VRATA

GRMLJAVINA U DALJINI

LAINEZ :

Pazi, ovde je rupa. Da  osvetlim.

SHOLASTIK RIVERA :

Pre~asni provincijalu, ne treba…vidim.

ODZVANJANJE KORAKA O KAMEN

UDARAC

PROVINCIJAL :

Pazi na stub

RIVERA :

(sa bolom) Nije ni{ta ozbiljno. Za trenutak sam se zagledao i… nema baklji na dr`a~ima. Ovakav mrak se vi|a samo u katakombama manastira za za vreme redovni{tva, kada idete po vino za bogoslu`…

PROVINCIJAL :

Bog je svuda, sholasti~e Rivera, a najbolje }e te ga videti u mraku. (pauza) Kada vi{e ne vidi{ sebe. Daj da ti osvetlim

RIVERA :

Hvala, pre~asni. (pauza) Samo me interesuje kako se snalazite bez baklji? Je l’ nema ili…

PROVINCIJAL :

Ili to nije va{a briga, sholasti~e Rivera! Samo me pratite i ne}ete imati nikakvih problema! General Lojola ne voli da ~eka! Njegovo vreme je dobro raspore|eno, a red se ne da menjati.

RIVERA :

A je l’ se da ubiti }erka?

UDARAC

JAKOB LAIENZ :

Slu{aj, mom~e, dosta mi te je! Da je do mene, psi bi ti ve} razdvajali creva od d`igerice! Nekim ~udom, ne tvojim priznanjem, si jo{ uvek `iv! Moja }erka je moja krv, zapamti, i ja sa njom raspola`em kako ho}u!

RIVERIN JECAJ

RIVERA (tiho) :

Uja~e, ja…

JAKOB LAINEZ :

Nisam ti nikakav ujak! Misli{ da si bitan! Misli{ da si neko zato {to si se usprotivio. I njena i tvoja glava ne vrede ni{ta.

SHOLASTIK (upla{eno) :

Ne!

JAKOB LAINEZ:

Da! Ne vrede! Jer ja imam mo}! Samo ja! Ona je mrtva, a ti…ve} smrdi{ na le{!

RIVERA :

Ne smrdim na krv ro|ene }erke i sestre.

JAKOB LAINEZ :

To nije smrd, to je miris. Mo}i.

Ako treba, jo{ jednom da Vam osvetlim put.

RIVERA :

Ne…

PAD

(Bat koraka se me{a sa zvukom sudijskog ~eki}a. Kapanje vode se me{a sa zvukom iska{ljavanja)

GRMLJAVINA

PROVINCIJAL BASKIJSKI (off) :

Lopeze De Rivera, sine Huana, bla`enog komandanta vitezova IV reda Marije njegovog veli~anstva Filipa II  i Klaudije, sestre po{tovanog provincijala Katalonije Jakoba Laineza, ro|en leta gospodnjeg 1533. u Manrezi, da li se odri~ete, ovog ~asa i ovoga dana, jeresi u~enja |avoljih dela Nikole Kopernika, Kalvina od @eneve i anglikanskih izdajnika svete katoli~ke crkve i njegove gospodske svetosti pape Marsela Drugog?

RIVERA (drhtavim glasom, izmu~eno) :

Ne Kopernika.

 

(Zvuk zatezanja konopca prati Riverin krik.)

 

PROVINCIJAL LAINEZ :

Nije Vam dobro? Izgledate bledo

SHOLASTIK RIVERA :

Ne, ne…samo poku{avam da…pratim vas.

JAKOB LAINEZ :

Pred Generala se ne izlazi tako!

SHOLASTIK RIVERA :

Znam, znam. Evo, sve je u redu.

JAKOB LAINEZ :

Da Ti pogledam o~i, sholasti~e. Ne{to mi izgledaju…pokolebano. Kao da nema{ volje. Bolje za tebe da je dobije{.

RIVERA :

Volja…volja… (pauza; umorno)

Nije, samo sam…umoran, znate, od pokajanja i ulasak u Red. To je velika ~ast i…sklonite sve}u, molim Vas, znate da General ne voli da ~eka.

JAKOB LAINEZ :

Ne, voli, ta~no. Idemo.

 

(Koraci odzvanjaju o kameni pod. Me{aju se sa zvukom konpca koji se zate`e i kakofonijom dubokih glasova negodovanja)

 

GRMLJAVINA

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI(off) :

Rivera, odri~ete li se svih ovih u~enja i Kopernikove jeresi!

RIVERA :

Kopernika…nikada Ni Kalvina, ni aglikance, ni reformatore! Ja sam samo sluga Gospoda i njegove istine! Gospod je hteo da istinu znaju njegovi sledbenici

PROVINCIJAL BASKIJSKI(off) :

Pristali smo da mimo pravila reda Isusovog i “Ve`bi duhovnih” primimo u na{ bo`iji red Lopeza de Riveru bez dvogodi{njeg novicijata, bez polaganja zaveta poslu{nosti, ~ednosti i siroma{stvu i ti se tome drsko protivi{! ^ast je biti u~enik, a ti nam tako vra}a{ : {to ne `eli{ da prizna{ jeresi da bi o~istio du{u i postao bo`iji sluga!!!

RIVERA :

Radite {ta god ho}ete. Napi{te da se odri~em. Kao i Beatri~e. Napi{ite {ta god ho}ete.

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Skinite ga sa muka! Gospodine Lainez!

JAKOB LAINEZ :

Da!

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Vodite ga!

[KRIPA KONOPCA

[KRIPA VRATA.

JAKOB LAINEZ :

U|ite. Bez sve}e. Presvetli General Lojola ne voli svetlost .Dok Vas ne pita, vi }utite. Kad Vas ne[to pita, vi odgovarate tiho, bez pogovora.

 RIVERA (upla{eno) :

Da.

JAKOB LAINEZ(cini~no) :

Bog sa Vama.

Zatvaranje vrata. Ti{ina.

POJA^ANA GRMLJAVINA

PROVINCIJAL BASKIJSKI:

Odri~ete li se istine, ljubavi i `udnje za Ne~astivim i Sotonom?

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Samo smo ti mi ostali.

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Nikada te ne}emo ubiti!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Nema Beatri~e, Huana de Rivere, Klaudije de Rivere!

GRMLJAVINA

KAPANJE KI[E

HUAN DE RIVERA :

Be`i, be`i kroz tu rupu, sine moj! Budi slobodan!

BEATRI^E :

Je l’ me voli{? Ne mogu nam ni{ta, je l’ tako? Idemo u obe}anu zemlju!

RIVERINA MAJKA :

Bezbo`ni~e! Umri!

RIVERA :

Mi smo centar sveta!

GRMLJAVINA

BEATRI^E :

Helioentrizam. Ne vrti se sve oko Zemlje. Zemlja se vrti oko Sunca. Sunce je centar Svemira. Od njega zavisi kada }e prestati ki{a!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Mo`da ti glava da inspiraciju…

RIVERINA MAJKA :

Tvoj otac – kurvar! Izdajnik!

GRMLJAVINA

BEATRI^E :

Prestala je ki{a! Pogledaj! Sunce!

RIVERA (histeri~no)

Odri~em se Sotone i jeresi. Odri~em se bezbo`ni~kog oca. Odri~em se Beatri~e.

GRMLJAVINA U DALJINI

LOJOLA :

Pri|ite!

(Zvuk koraka)

SHOLASTIK RIVERA :

Ne vidim!

LOJOLA :

Samo idite, Lopeze de Rivera!

(Zvuk koraka)

LOJOLA :

Tako. Stanite. Da Vam opipam lice.

SHOLASTIK RIVERA :

Presvetli Generale Lojola, ve~ni Gospodaru svih stvari! Uz tvoju milost i pomo} prinosim Ti, evo, svoje priznanje pred neizmernom Tvojom dobrotom…

LOJOLA :

Imate blago lice. To je dobro.

RIVERA :

Molim? Blago lice?

LOJOLA :

Blago. A taj tekst, to je za Drugu nedelju molitvi, a Vi niste ni krenuli sa molitvom. (pauza)  Nije va`no. Tako Vam je rekao Provincijal, zar ne? Va{ ujak.

RIVERA (zbunjeno) :

Da.

LOJOLA :

Dobro Vam je rekao. I krivo. Dobro jer ste tek preobra}eni i morate pokazati volju za slu`enjem Gospodu. Krivo jer ne}ete dospeti u moju milost molitvom.

RIVERA :

Presvetli Generale…

LOJOLA :

Nema titula. Nema ni ideola, Lopeze de Rivera. Sada ste u Isusovom redu, a pred Gospodom smo svi isti. Prema meni ne morate da budete kao prema drugima u Redu. Hijerarhija se mora po{tovati, ali ja, kao General reda, najvi{i koji je Vas izabrao za svog li~nog u~enika, se izuzimam.

RIVERA :

Asistenta? Ali, ja nisam pro{ao ni novicijat, a samo za ulazak u koadjuktore treba petnaest godina u~enja.

LOJOLA :

Meni je bio potreban jedan plotun u nogu, Rivera, pa da postanem svestan Boga, a ne petnaest godina u~enja. Onda da vidim kako se Gospod ostavruje u ljudima, pa da znam da je misija osnivanja Isusovaca moja.

Bat koraka

 

RIVERA :

Priznao sam! [ta }u vam vi{e?

LOJOLA :

Rivera, da li si nekada pro{ao kroz Duhovne ve`be?

RIVERA :

Ne, jedino na slu`bi.

LOJOLA :

Tvoj otac je oti{ao u Portugaliju da {iri veru i Isusova~ki svet, pro{ao je sve ve`be, bio najbolji sholastik i ostao tamo. Postao je provincijal, a izdao Boga! Kako? Pored svih ve`bi i odricanja, isposni{tva i ukazivanja Gospoda koje je imao? Kako je izdao, Rivera, svoj red?

RIVERA (zbunjeno) :

Ja… ne znam. Nisam ga video godinama. Samo znam da se ponovo o`enio, pobio je sve u misiji i pobegao. @ivi sa domorocima.

LOJOLA :

Divljacima, nazovimo ih pravim imenom. Bezbo`nik i divljak su isto. Ali, za{to, pored svih ve`bi, je izdao?

RIVERA :

Zato {to…

LOJOLA :

Reci slobodno, Rivera. Nema potrebe da la`e{. Pred Gospodom budi ~istoga srca.

RIVERA :

Zato {to nije verovao. Otkrio je istinu. Shvatio je.

LOJOLA :

Ti ne veruje{. Sad si si{ao sa muka i ne veruje{ ni u {ta. On je verovao. Ali suvi{e je verovao.

RIVERA :

Nije mi jasno.

LOJOLA :

Suvi{e revnosno je radio za Red. Pokr{tavao, preobra}ao, mislio da je Mesija u ljudskome obliku, da je poslat da Gopsoda poka`e nevernicima!

 

RIVERA :

Zar nije? Poslali ste ga da to radi?

LOJOLA :

Jesmo. A on je shvatio da je nemogu}e uterati Gospoda u ljude. Ljudi su bezbo`nici, kao i ti i ja.

RIVERA :

[ta to govorite Generale? Mene su ube|ivali da sam zgre{io, da }u videti Gospoda, jedinog pravog i valjanog, da }u postati bo`iji ~ovek! Posali su me kod Vas da progledam! Kako govorite tako? Vi ste Crni Papa reda, njegov gospodar.

LOJOLA :

I zato ga najbolje poznajem. I tvoj otac je mislio da ga poznaje. A onda je shvatio da je sve opsena, Rivera, la` sa mrakom oko sebe. Njegov `ivot posve}en Gospodu je bio la`. A `eleo je da propoveda istinu, da bude svakojaki gospodar.

RIVERA :

Ne mogu da Vas slu{am. Odlazim.

(Vrata se otvaraju. Zvuk treska vratima)

LOJOLA :

Stani. Sad kad si priznao, gotovo je, Rivera. Sad mora{ da shvati{.

RIVERA :

[ta da shvatim? Ostavio sam svoju krv na to~ku gore! U sred’ no}i ste do{li po mene! Nisam ni znao za{ta me optu`ujete, ni za{to sam uop{te ovde! Rekli ste mi koje sam knjige pro~itao, {ta sam uradio, kako sam hteo da idem o~evim stopama!

LOJOLA :

Bravo, de~a~e, to sam ~ekao da ka`e{! DA shvati{.

RIVERA :

[ta da shvatim? [ta? Koliko moram da shvatim? ^upali ste mi nokte, razbijali glavu samo da priznam ne{to {to nisam u~inio, ne{to {to nije moje delo, {to je delo moga oca.

LOJOLA :

Namera. Namera da se postane jeretik. To sam uni{tavao. To je ono ~emu se sudilo tebi, i ~emu }e{ suditi ti.

RIVERA :

Ja da sudim! Nisam nikada nikome sudio! Samo sam bio redovnik, kao i otac, i `elao da slu`im Gospodu najbolje {to sam znao!

LOJOLA :

Preko izu~avanja Kopernika, jel ‘ tako? ^itao si “Nebeska Tela”, Rivera, jereti~ku knjigu koju je zabranio papski koncil! Znam da jesi. (nasmeje se) Svi znamo da jesi.

(Tajac)

RIVERA(umorno) :

[ta ho}ete od mene? ^emu da sudim?

LOJOLA :

Ti si moj naslednik. Ti }e{ nastaviti red Isusov.

(Tajac)

RIVERA :

Vi..vi ste ludi.

LOJOLA (ljutito) :

Ne vre|aj, de~a~e. Ja sam jo{ uvek vo|a ovog reda, makar dok ne ispustim du{u pa}eni~ku, a to }e skoro biti.

RIVERA :

Ne znam.

LOJOLA :

Prtestani da govori{ : “ne znam”, nego me salu{aj dobro.

RIVERA :

Da, evo, slu{am.

LOJOLA
Smiri svoje strasti. Ne sumnji~i me za ludilo. Celog `ivota znam {ta radim, pa i sad, nesledni~e moj! Skinuli su te sa muka, postao si sholastik, a posta}e{ i General reda. Za tebe ima vremena.

RIVERA :

Za{to optu`ejete mog oca? Za pravovernost?

LOJOLA :

Zao ~ovek optu`uje. Kao {to onaj sa vrtoglavicom misli da se okre}e oko sebe. Ja tvog oca hvalim jer je postigao najvi{i stepen napretka. Trideset godina savladavao je sebe sama. Ubedio se da je u savladavanju na{ao istinu, kao {to sam je ja na{ao u riterskom bolnici, sa testerom koja mi probija koleno, video sam Gospoda! Tako je tvoj otac video Gospoda u ovom redu, u ovoj ku}i, u ovoj istoj sobi dok je prolazio ~etiri sedmice Duhovnih ve`bi.

RIVERA :

A ja? Ja nisam svoj otac. Ili jesam kad sam priznao la`.

LOJOLA :

Rivera, bitni su svi oni ljudi, Bo`iji izaslanici, koji su te naterali da prizna{ istinu.

RIVERA :

La`. Prljavu la`.

LOJOLA :

To jedino Gospod zna. [ta je istina, a {ta la`. Istina je ono {to sebi ka`e{ da istina jeste. Istina je ono {to istinom TI nazove{.

RIVERA :

Mo`da vi ne postojite. Ovde je mrak. Ne vidim Vas. Mo`da nije istina ono {to mi govorite sada. Mo`da ja nisam ovde. Mo`da ste vi mrtvi, a mo`da sam ja podlegao mukama. Mo`da nisam ni bio na njima. Mo`da je ovo san iz koga }u se probuditi oznojen i sre}an {to sam `iv.

LOJOLA :

Nisi vi{e zbunjen. A i sve to {to si rekao, de~a~e, nije bitno. Ja sam pedeset godina gradio jedan Red. Na principu razdvajanja duhova i trima bo`anskim mo}ima : voljom, razumom i se}anjem. Pedeset godina, Rivera, se se}am.

RIVERA :

Za{to meni to govorite? Za{to?

LOJOLA :

Opet me pita{ ne{to {to zna{. Zato {to je red sad na tebi jer si priznao, a zna{ da je sve la`. Nema{ vere u sve to, a savladava{ sebe i nabolje }e{ znati, dragi de~a~e, da odr`ava{ Red jer je samo on bitan.

RIVERA :

Ne `elim da odr`avam Red niti da sudim.

 

 

LOJOLA :

Mora{. Sad si se obavezao. Kad si priznao nameru, kad si dozvolio da namerom slomimo te, da te ubedimo u dobre i lo{e duhove Gospodnje, kad si do{ao ovde, u mrak, kleknuo i krenuo sa molitvom, ne videv{i mi ni lice ni odoru, pristao si na Red. Nazvao si ga istinom.

RIVERA :

Ja…pla{im se. Ne mogu da se borim, a ne `elim da priznam ne{to {to nije istina.

LOJOLA :

Istina je, ma kako ti ja zvu~o ~udno, la` i stvarnost  onoga {to na mukama si ~uo. Ja umirem, ali Red koji sam stvorio, istina mora `iveti. Kroz tebe.

RIVERA :

A priznanja? Svi koji veruju u tu istinu?

LOJOLA :

Nije bitno priznanje, samo verovanje u ono {to se priznaje. Bitni su oni koji u~estvuju, de~a~e, Rivera nije bitan,

RIVERA :

A vi? Koliko ste vi bitni?

LOJOLA :

Koliko mi Red i Gospod dozvole. Bitno je ono {to se vidi, {to Papa i kralj rade i ono {to je Red. Do|i, de~a~e, ti si odabranik…

RIVERA :

Ne.

LOJOLA :

Do|i, ti zna{ istinu. Sad sve zna{.

RIVERA :
Ne `elim tu istinu.

LOJOLA :

Ona je tebe na{la, nisi ti na{ao nju.

RIVERA :

Na{la me va{a prljava ruka.

LOJOLA :

Mladi}u, sve ruke su prljave. ^iste su, ako ih TI vidi{ takve.

RIVERA :

Moje su krvave od konopca za mu~enje.

LOJOLA :
Moje od molitve Gospodu.

RIVERA :

Kakav je to Gospod?

LOJOLA :

Onakav kakav je Redu potreban.

RIVERA :

Onda ga nema.

LOJOLA :

Ima ga. U “Duhovnim ve`bama”, na~elima Reda i tvojoj glavi, de~a~e!

TI[INA

Zvona koja se polako pribli`avaju.

JA^A GRMLJAVINA

RIVERA :

Gde ste, Generale? Ne vidim Vas?

LOJOLA :

Samo idi, de~a~e, tu sam… ispred tebe. Primus inter pares.

RIVERA :

Prvi me|u jednakima.

LOJOLA :

Kako ko umije savladavati sama sebe.

CRKVENI HOR PEVA MISU

GLASNA ZAGLU[UJU]A GRMLJAVINA POKRIVA CRKVENA ZVONA

GRMLJAVINA

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Za novog Generala Reda Isusovog, uz Bo`iju Milost i Milost reda, progla{avamo Jakoba Huana de Laineza, sa bo`ijom milo{}u!

RIVERA (za sebe) :

Samo da be`im, Beatri~e! Ali bojim se! Bojim se da sanjam!

GROMOVI

CRKVENA ZVONA

PROVINCIJAL ANDALUZIJSKI :

Nek je hvaljen Isus i General Lainez.

GLASOVI :

Nek je hvaljen!

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Generale Lainez, na Va{oj usluzi

PROVINCIJAL BASKIJSKI :

Generale Lainez, na Va{oj usluzi

GENERAL LAINEZ :

Hvala! Neka Red `ivi

GROMOVI

CRKVENA ZVONA

HOR

GLASOVI :

Neka `ivi!

GLAS 1 ({apatom) :

Pogledaj! Neko fali.

GLAS 2 :

Zna{ vrlo dobro

GLAS 3 :

Rekao sam vam da mi ne}e pobe}i. Od kad je bio na to~ku, znao sam da je moj!

GLAS 1 :

[teta za generala Lojolu. Na`iveo se.

GLAS 2 :

[teta za de~aka. Bio je mlad.

GLAS 3 :

Kakva {teta? Zaslu`io je.

CRKVENI HOR

BAT KORAKA

GLAS 1 :

Hajd’mo! Gotovo je


GRMLJAVINA

BAT KORAKA

GLAS 2 :

Ponovo ova prokleta ki{a!

GLAS 1 :

Kao da nikada ne}e prestati!

GLAS 3 :

Ih, kako je skvi~ao! Kao svinja na tihoj vatri!

GLAS 1 :

Posle svega {to je pre`iveo na to~ku i mukama.

GLAS 2 :

Nije pre`iveo ujaka, pardon Generala!

BAT KORAKA

GLAS 1 :

]uti! ^u}e neko! Vidi{ da nisu rekli!

GLAS 3 :

Provincijali su rekli da je mali na Desetom stepenu duhovnih ve`bi i {to se mene ti~e tako je!

GLAS 2 :

I mene! Samo ne laj mnogo!

GLAS 3 :

Reci mi : koliko jo{ imamo?

GLAS 2 :

Mnogo.

GLAS 1 :

Da. Imamo jo{ mnogo posla.  

GRMLJAVINA

GENERAL LAINEZ :

Vas trojica! Do|ite!

BAT KORAKA

GLAS 1 :

Recite, pre~asni Generale!

GENERAL LAINEZ :

Imam posla za vas.

GLAS 2 :

Treba da odemo po nekog?

GENERAL LAINEZ :

Ne. Po|ite sa Provincijalom u donje }elije.

GLAS 3 :

Neko je na muk…ispovedanju.

GENERAL LAINEZ(sa sme{kom) :

Bi}e! Samo po|ite sa njim i nek je Bog sa vama!

GLASOVI :

Nek je milostiv Bog!

GENERAL LAINEZ :

Bog je uvek milostiv! Uvek! Tamo dole! ^eka vas Provincijal (smeje se)

BAT KORAKA

GRMLJAVINA

KRICI GLASOVA

ZATEZANJE KONOPCA

 

 

                                                                        K R A J 

Nije mi nešto...Super je! (+9 rejting, 9ocena)
Loading...